به تو فکر ميکنم ای که کسی به فکرت نيست

4zm0tok.jpg

خدا روزی بعضی از شما را از بعضی دیگر افزون کرده است. پس چرا آنان که فزونی یافته اند از روزی خود به بندگان خویش نمی دهند تا همه در روزی یکسان شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سوره نحل

/ 0 نظر / 7 بازدید