مرد خاکستری.

آخرین كوپه قطار
مسیر مردی خاكستری بود
كه چمدانش پر از فرصت های بیهوده بود
كه سنگینی اش
اشكش را درآورد.
مرد خاكستری كه آیینه ها را دوست نداشت
با آخرین قطار رفت
آیینه ها را با خود برد
و كوپه هایش انگار شهر را می بردند،
و چمدانش پر بود از دست نوشته های شاعری
كه در چشمهایش
هزار آیینه می شكست

/ 0 نظر / 5 بازدید