تا خدا فاصله ای نیست

تا خدا فاصله ای نیست. بیا

با هم از پیچ و خم سبز گیاه تا ته پنجره بالا برویم

وببینیم خدا

پشت این پنجره ها

لحظه ای کاشته است؟!

تا خدا فاصله ای نیست . بیا . با هم از غربت این نادانی

سوی اندیشه ادراک افق

مثل یک مرغ غریب

لحظه ای پر بزنیم...

کاش. میشد همه سطح پر از روزن دل

بستر سبز علف های مهاجر میشد

یا همان فهم عجیب گل سرخ

یا همین پنجره گرد غروب

تا مرا با تو از این سادگی مبهم ترس

ببرد تا خود آرامش احساس پر از فهم وصال!

تا خدا فاصله ای بود اگر

من چه می دانستم که اقاقی زیباست؟!

یا گل سرخ پر از سر خداست؟!

یا اگر بود که من . لای اوراق پر از سجده برگ. رمز تسبیح! نمی نوشیدم!

و از آنرویش مرطوب شعور من و تو

در دل گرم و پر از شور امید

خطی از عشق نمی فهمیدم!

من

به پرواز خدا در دل من.در دل تو

مثل هر صبح پر از آیه و نور. بارها ! معتقدم.

و قسم میخورم این بار به هر آیه نور

تا خدا

فاصله ای نیست بیا.

/ 0 نظر / 6 بازدید