صدای باران

بوي موهات زير بارون   بوي گندم زار نمناك
 بوي سبزه زار خيس      بوي خيس تن خاك
 جاده هاي مهربوني       رگاي آبي دستات
غم بارون غروب           ته  چشمات تو صدات
قلب تو شهر گل ياس      دست تو بازار خوبي
اشك تو بارون روي       مرمر ديوار خوبي
اي گل آلوده گل من       اي تن آلوده ي دل پاك
دل تو قبله ي اين دل      تن تو ارزوني خاك
تن تو ارزوني خاك
 بوي موهات زير بارون
 بوي گندم زار نمناك
 بوي شوره زار خيس
 بوي خيس تن خاك
ياد بارون و تن تو
 ياد بارون و تن خاك
بوي گل تو شوره زار
 بوي خيس تن خاك
هميشه صداي بارون
 صداي پاي تو بوده
 همدم تنهايي هام
 قصه هاي تو بوده
وقتي كه بارون مي باره
 تو رو ياد من مي آره
ياد گلبرگ هاي خيس
 روي خاك شوره زار
اي گل آلوده گل من
اي تن آلوده تن پاك
دل تو قبله ي اين دل
 تو تو ارزوني خاك
 تن تو ارزوني خاك
تن تو ارزوني خاك
 تن تو ارزوني خاك
تن تو ارزوني خاك

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
سيمين

اينو کی خونده؟

گمنام

ستار