هر روز روزز مادر است

Mother's Day is EVERYDAY..
 
When you were 1 year old, she fed you and bathed you.
You thanked her by crying all night long.
وقتی یه سالت بود اون بهت غذا داد و حمومت کرد ..
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟ با شب نخوابی هات و گریه کردن هات

 
 
 
____________ _________ _________ _______

When you were 2 years old, she taught you to walk.
You thanked her by running away when she called.
وقتی دو سالت بود اون بهت یاد داد چه جوری راه بری

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با فرار کردنت وقتی که هی صدات میکرد
 
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 3 years old, she made all your meals with love.
You thanked her by tossing your plate on the floor.
 
وقتی 3 سالت بود اون با عشق برات غذا هات رو درست میکرد
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با پرت کردن بشقاب غذات رو زمین ..
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 4 years old, she gave you some crayons
You thanked her by coloring the dining room table.
وقتی 4 سالت شد اون بهت چند تا مداد و گچ رنگی داد
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با رنگ کردن و خط خطی کردن میز اتاق غذاخوری
 

____________ _________ _________ _______
When you were 5 years old, she dressed you for the holidays.
You thanked her by plopping into the nearest pile of mud.
وقتی که 5 سالت بود یه لباس خوشگل واسه تعطیلات تنت کرد
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با تلپی خودت رو انداختن رو یه عالمه گِل و شُل
 

 
 
 
____________ _________ _________ _______

When you were 6 years old, she walked you to school.
You thanked her by screaming, "I'M NOT GOING!"
وقتی 6 سالت شد اون تورو به دبستان برد

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با جیغ و گریه و زاری که من نمیخوام برم مدرسه
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 7 years old, she bought you a baseball.
You thanked her by throwing it through the next-door-neighbor' s window.
وقتی 7 سالت بود واست یه توپ  خرید

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با شوت کردنش به  شیشه ی همسایه بغلی
  
 
 
____________ _________ _________ _______

When you were 8 years old, she handed you an ice cream.
You thanked her by dripping it all over your lap.
وقتی 8 سالت شد یه روز واست بستنی خرید

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟با ریختن وچکه کردنش روی تمام لباست
 
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 12 years old, she warned you not to watch certain TV shows.
You thanked her by waiting until she left the house.
 
وقتی 12 سالت بود بهت گفت بعضی از برنامه های تلویزیون رو نباید ببینی..
مناسب تو  نیست 
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟صبر میکردی پاشو از خونه بزاره بیرون و می رفتی و می دیدی
 
 
 
____________ _________ _________ _______

When you were 13, she suggested a haircut that was becoming.
You thanked her by telling her she had no taste.
وقتی 13 سالت بود ازت خواست موهات رو با یه مدل جدید کوتاه کنی 

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟بهش گفتی که سلیقه نداره
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 14, she paid for a month away at summer camp.
You thanked her by forgetting to write a single letter.
وقتی 14 سالت شد هزینه یه ماه تعطیلات که بری کمپ تابستانی  رو پرداخت کرد
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟ فراموش کردی حتی یه نامه ی خشک و خالی واسش بفرستی

 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 15, she came home from work, looking for a hug.
You thanked her by having your bedroom door locked.
وقتی 15 سالت بود خسته که از سر کار بر میگشت .دلش میخواست بغلش کنی 
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟تو اتاقت بودی و درو هم قفل میکردی
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 16, she taught you how to drive her car.
You thanked her by taking it every chance you could.
وقتی 16 سالت شد بهت رانندگی یاد داد

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟تو هر فرصتی  ماشینشو ازش میگرفتی
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 17, she was expecting an important call.
You thanked her by being on the phone all night.
وقتی 17 سالت بود .یه شب اون منتظر یه تلفن خیلی مهم بود

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟ تمام شب  تلفن رو اشغال کردی
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 18, she cried at your high school graduation.
You thanked her by staying out partying until dawn.
وقتی 18 سالت شد ..اون تو مراسم فارغ التحصیلی تو از دبیرستان اشک شوق ریخت

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟ شب رفتی مهمونی و تا صبح خونه نیومدی 
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 19, she paid for your college tuition, drove you to campus, carried your bags.
You thanked her by saying good-bye outside the dorm so you wouldn't be embarrassed in front of your friends.
 
وقتی 19 سالت شد.شهریه دانشگاهت رو پرداخت کرد ..خودش بردت دانشگاه و وسایلت رو حمل کرد 
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟همون جلوی در خوابگاه بهش گفتی خداحافظ و گفتی بره که جلوی دوستات آبروت نره
 
 

____________ _________ _________ _______

When you were 20, she asked whether you were seeing anyone.
You thanked her by saying, "It's none of your business."
وقتی 20 سالت بود ازت خواست بهش بگی که آیا کسی تو زندگیت هست یا نه..
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟گفتی به تو مربوط نیست
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 21, she suggested certain careers for your future.
You thanked her by saying, "I don't want to be like you."
وقتی 21 سالت بود یه برنامه هایی رو برای آینده ات پیشتهاد کرد 

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟بهش گفتی که علافه ای نداری که مث اون بشی
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 22, she hugged you at your college graduation.
You thanked her by asking whether she could pay for a trip to Europe.
وقتی 22 سالت شد ..روز فارغ التحصیلی از دانشگاه در آغوشت گرفت
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟بهش گفتی می تونه پول بده که بری اروپا؟
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 23, she gave you furniture for your first apartment.
You thanked her by telling your friends it was ugly.
وقتی 23 سالت شد ..اون مبلمان اولین آپارتمانت رو بهت داد

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟ به دوستات گفتی چه مبل های زشتی
  
 

____________ _________ _________ _______
When you were 24, she met your fiance and asked about your plans for the future.
You thanked her by glaring and growling, "Muuhh-ther, please!"
وقتی 24 سالت بود نامزدت رو دید و ازت برنامه ی آینده تون رو پرسید

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟بهش چشم غره رفتی و غر زنی که :اِ مامان .خواهش
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 25, she helped to pay for your wedding, and she cried and told you
how deeply she loved you.
You thanked her by moving across the country.
وقتی 25 سالت بود.اون کمکت کرد که هزینه های عروسیت رو بپردازی و اشک ریخت و بهت گفت که عمیقا دوستت داره ..

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟اسباب کشی کردی به یه شهر دور
 
 
 

____________ _________ _________ _______
When you were 30, she called with some advice on the baby.
You thanked her by telling her, "Things are different now."
وقتی 30 سالت شد..یه مقداری راجع به بچه بهت نصیحت کرد 

تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟گفتی :مامان دوره زمونه عوض شده
 

____________ _________ _________ _______
When you were 40, she called to remind you of a relative's birthday.
You thanked her by saying you were "really busy right now."

وقتی 40 سالت شد ..بهت زنگ زد  تا تاریخ تولد یکی از نزدیکانت رو به یادت بیاره
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟بهش گفتی فعلا خیلی گرفتاری
 
 
 
____________ _________ _________ _______
When you were 50, she fell ill and needed you to take care of her.
You thanked her by reading about the burden parents become to their children.
 
وقتی 50 سالت بود اون احساس کسالت میکرد و ازت خواست که ازش مراقبت کنی 
تو چه جوری ازش تشکر کردی؟؟واسش درباره پدر و مادر هایی گفتی که بچه هاشون ترکشون کردن
 
 
____________ _________ _________ _______
And then, one day, she quietly  died. And everything you never did came crashing down like thunder... ah, if only .......
و حالا ..روزی هست که اون آروم و خاموش خوابیده و همه کارهایی که تو انجام ندادی براش ..مث برق و باذ تموم شده و رفته و.......آه ......ای کـــــــــــــــــــــاش  

IF YOUR ARE LUCKY AND SHE'S STILL AROUND, MAKE A DIFFERENCE FOR HER -AND
THANK HER PROPERLY...
اگه این قدر خوشبخت هستی که هنوز مادرت رو در کنارت داری ..یه تغییری براش ایجاد کن  و  ازش به طور کامل قدر دانی کن

always remember to love
your mother coz you only have one mother in your life time...
همیشه بهش عشق بورز ..
یـــــــادت نره که تو در تمام زندگیت تنها یه مــــــــــادر خواهی داشت

/ 2 نظر / 10 بازدید
امینه

به به چه تحلیلی

م.ا

خیلی خیلی جالب بود. مرسی